Regulamin SP i korzystania z sauny oraz wanny jacuzzi

Przed wejściem do sauny oraz jacuzzi należy zapoznać się z regulaminem.

 1. Wanna jacuzzi oraz sauny są integralną częścią Exclusive Relax i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed wejściem do wanny jacuzzi i sauny należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli
 3. Każdy użytkownik SPA zobowiązany jest przed rozpoczęciem użytkowania do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem. W przypadku zabrudzenia wody do stanu nieużywalności będzie nakładana kara finansowa.
 4. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
 5. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 6. Ze SPA nie mogą korzystać osoby:
  • chore na serce;
  • z nadciśnieniem, po udarach;
  • z chorobami naczyń krwionośnych;
  • ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych;
  • chore na choroby zakaźne, z zewnętrznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami,
  • z gorączką;
  • chore na tarczycę;
  • chore na padaczkę (epilepsję);
  • dzieci i młodzież do lat 18 bez opiekuna.
 7. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w SPA powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.
 8. Korzystający ze SPA ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie ze SPA
 9. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi oraz sauny korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 10. Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa Exclusive Relax. Wszystkie osoby korzystające z wanny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą wypraszane z obiektu.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi oraz sauny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 15. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 16. Zobowiązuje się użytkowników do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 17. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 18. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 19. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ławy niższej na wyższą w zależności od tolerancji organizmu.
 20. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 21. Po wyjściu z sauny należy bezwzględnie schłodzić ciało pod prysznicem. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
 22. W Przypadku realizacji vouchera, wizyta, która zostanie umówiona, natomiast klient nie zjawi się na umówionej wizycie voucher automatycznie przepada.
 23. Za wszelkie wyrządzone szkody materialne spowodowane niezastosowaniem się do panujących zasad, Exclusive Relax ma prawo obciążyć finansowo sprawce.
 24. W przypadku nie pojawienia się klienta na zarezerwowaną godzinę brak możliwości zwrotu zadatku
 25. W przypadku uiszczenia zadatku i odwołaniem terminu 48h przed lub po rezerwacją , zadatek nie zostaje zwrócony w postaci gotówki lub przelewem tylko zostaje do wykorzystania na następną rezerwacje
 26. W przypadku uiszczenia zadatku i odwołaniem terminu po upływie 48h przed datą rezerwacji, zadatek przepada
 27. Prosimy o przemyślane składanie rezerwacji 🙂

Na terenie obiektu zabrania się:

 1. Wykonywania zabiegów kosmetycznych.
 2. Hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów.
 3. Wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych.
 4. Wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.)
 5. Wnoszenia napojów alkoholowych oraz pozostałych środków odurzających.
 6. Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 7. Wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych.
 8. Palenia tytoniu.
 9. Niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 10. Zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczenia.
 11. Wprowadzania zwierząt.
 12. Wchodzenia do sauny i jacuzzi w odzieży wierzchniej oraz obuwiu.
 13. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu.
 14. Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno-grzewczych.
 15. Regulowania temperatury i wilgotności w saunie.
 16. Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek.
 17. Wpychania osób do wanny.
 18. Nurkowania oraz zanurzania głowy i twarzy
 19. Siadania na obrzeżu niecki jacuzzi
 20. Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach
 21. Wylewania wody z wanny jacuzzi (hydromasażu)
 22. Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp

Korzystanie z sauny parowej

 1. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5–15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2×15 min. lub 3×10 min. Liczba wejść do sauny: 2–3 dla dorosłych
 2. Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę.
 3. W czasie przebywania w saunie mokrej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 4. Przed wejściem do kabiny parowej należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie parowej.
 5. W kabinie sauny zaleca się używanie ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią ławy.

Korzystanie z sauny suchej

 1. Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 2. Przed wejściem do sauny należy bezwzględnie zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 3. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 5 osób.
 4. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8–12 minut przebywania w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8–12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 5. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 6. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2–3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 7. Po saunie należy wypocząć około 20–30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5–1 l) wód mineralnych lub soków.

Korzystanie z sauny Infrared

 1. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 2. W pomieszczeniu Sauny Infrared panuje temperatura 35-60oC, a źródłem ciepła są promienniki podczerwieni
 3. Przed wejściem do sauny infrared należy:
  • załatwić potrzeby fizjologiczne
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • umyć ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha,
  • zdjąć obuwie basenowe
  • .

 4. W Saunie Infrared należy siadać na własnym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby ciało nie stykało się bezpośrednio z drewnianą powierzchnią siedziska i oparć.
 5. Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny.
 6. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało -schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca.
 7. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.

Korzystanie z wanny Jacuzzi

 1. Zaleca się wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
 3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
 4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min. (występuje podwyższony poziom środka dezynfekującego).
 5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić zarządcy obiektu.
 7. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
  • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;
  • użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany;
  • wpychania osób do wanny;
  • wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.;
  • zanurzania głowy i twarzy;
  • manipulowanie przy dyszach i pokrętłach;
  • wylewania wody z jacuzzi.
 8. Obowiązkowo przed każdym wejściem do Jacuzzi należy dokładnie umyć ciało

Głębokość wody w wannie jacuzzi – 0,80 m

UWAGA!
DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z JACUZZI ORAZ ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

UWAGA!
W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W STREFIE SPA LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.